Πώς γίνεται η Διαμεσολάβηση;

Ο νόμος ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας της διαμεσολάβησης και της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας (άρθρα 5,6 και 7). Η ύπαρξη των διατάξεων αυτών, ωστόσο, δεν αναιρεί τον ελαστικό και ευέλικτο χαρακτήρα της εκούσιας διαμεσολάβησης, καθώς η διαδικασία της  καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, ανάλογα με την φύση της υπόθεσης. Ο σκοπός της διαδικασίας, πάντως, εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, όταν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της κάθε υπόθεσης και εξυπηρετούνται τα αληθινά συμφέροντα των συγκεκριμένων μερών που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διακρίνεται για τον εκούσιο χαρακτήρα της και συνήθως ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια, ακολουθούν είτε κοινές είτε κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να βοηθήσει τα μέρη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις και αντιπροτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους. Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό επίτευξης ή μη επίτευξης συμφωνίας (άρθρο 8 του νόμου 4640/2019), ανάλογα με το αν θα καταλήξουν ή όχι τα μέρη σε επίλυση της διαφοράς τους. Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης έχουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών που καλούνται στη διαμεσολάβηση νομικοί παραστάτες. Αυτοί παρίστανται υποχρεωτικά με τους εντολείς τους και παρέχουν σ’ αυτούς νομικές συμβουλές, τους συνδράμουν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και συντάσσουν την τελική συμφωνία, στην οποία θα καταλήξουν τα μέρη. Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, μπορεί δε να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αν κάποιο από τα μέρη το ζητήσει, ώστε να αποτελεί και εκτελεστό τίτλο.

 

Προσομοιώσεις Διαμεσολάβησης

Τον Δεκέμβριο του 2013, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Σύμπραξης (Management Partnership), χρηματοδότησε την παραγωγή τριών (3) videos προσομοίωσης Διαμεσολάβησης για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Την επιμέλειά τους ανέλαβαν 3 φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών: ΚΕΔΙΠ (Πειραιάς), ΙΝΚΔΘ (Θεσσαλονίκη) και ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Αθήνα), .

Οι θεματολογίες των προσομοιώσεων είναι: 
Διαμεσολάβηση σε Μισθωτική διαφορά (ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
Συνδιαμεσολάβηση σε Οικογενειακή διαφορά (ΚΕΔΙΠ)
Διαμεσολάβηση σε Εμπορική διαφορά (ΙΝΚΔΘ). 

 

Διαμεσολάβηση σε Εμπορική Διαφορά 

 

 

 

Διαμεσολάβηση σε Μισθωτική Διαφορά

 

 

 

Συνδιαμεσολάβηση σε Οικογενειακή Διαφορά

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ