ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΑΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Δευτέρα, 12/02/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ευχαρίστως σας γνωρίζει ότι: 

 Με το με αριθμό 2023-357 Διάταγμα της 11ης Μαΐου 2023 της Πρωθυπουργού της Γαλλίας προβλέπεται η επί ποινή απαράδεκτου της προσφυγής στο Δικαστήριο, την οποία ο Δικαστής μπορεί να διαγνώσει αυτεπαγγέλτως  Υποχρεωτική Προηγούμενη Απόπειρα Διαμεσολάβησης, Δικαστικού Συμβιβασμού ή Συμμετοχικής Διαδικασίας (κατ’ επιλογή των μερών) σε αστικές υποθέσεις , που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ (μικροδιαφορές), με αντικείμενο κάποια άρθρα του Κώδικα της Δικαστικής Οργάνωσης και του Γειτονικού Δικαίου.

 

Διάταγμα με αριθμ. 2023-357 της  11ης Μαΐου  2023 σχετικά με την υποχρεωτική Προηγούμενη Απόπειρα  Διαμεσολάβησης, Δικαστικού  Συμβιβασμού ή Συμμετοχικής Διαδικασίας   σε αστικές υποθέσεις.

Ενδιαφερόμενοι : Δικαστήρια, Διοικητικά Δικαστήρια  Δικαστικοί Συμβιβαστές, νομικά και δικαστικά  ιδιώτες   επαγγέλματα , σύλλογοι  δραστηριοποιούμενοι  στον τομέα της Διαμεσολαβητής  διαμεσολαβητές . 

Αντικείμενο  : επαναφορά  του άρθρου 750-1του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  με τροποποιημένη σύνταξη προκειμένου να προσδιοριστούν οι όροι με τους οποίους η μη διαθεσιμότητα του δικαστικού μπορεί να τεκμηριωθεί  , διόρθωση του Διατάγματος με αριθμό 2022-1353 της 25ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την σύνθεση και τους τρόπους  λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου  Διαμεσολάβησης.

 

Θέση σε ισχύ : το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης του .  Τα άρθρα 1και 2 αυτού  εφαρμόζονται στις υποθέσεις ,που έχουν εισήχθη από την 1η Οκτωβρίου 2023.

Σημείωση : Το διάταγμα έλκει τις συνέπειες του από την απόφαση μερικής ακύρωσης του διατάγματος με αριθμό 2019-1333 της 11ης Δεκεμβρίου 2019 από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ,ιδιως ,από το άρθρο 750-1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά την σύνταξη του ,η οποία προέκυψε από το άρθρο 4 του προαναφερθέντος διατάγματος.Επανησάγει το άρθρο 750- 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ,που προβλέπει, επι ποινή απαράδεκτου  της  δικαστικής αίτησης  , για ορισμένες κατηγορίες ,υποχρεωτική απόπειρα φιλικής επίλυσης της διαφοράς,καθώς και περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή.Ειδικώτερα ορίζει σε τρεις μήνες την προθεσμία πέραν της οποίας η μη διαθεσιμότητα δικαστικών  συμφιλιωτών μπορεί να θεωρηθεί ως συντρέχουσα προκειμένου  να απαλλαγούν οι διάδικοι από την προκαταρκτική  υποχρέωση απόπειρας φιλικής επίλυσης της διαφορας και καθορίζει τους όρους με τους οποίους μπορεί να επέλθει η σχετική απόδειξη.Επιπροσθέτως διορθώνει υλικά λάθη του διατάγματος της 25ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την σύνθεση και τους όρους λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Διαμεσολάβησης .

αναφορές : δείτε τα τροποποιημένα από το διάταγμα κείμενα στην εκδοχή τους, που προκύπτει από αυτή την τροποποίηση,   στον ιστότοπο Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Η Πρωθυπουργός  

Με βάση την  Έκθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης . 

 

                                                                 Κατερίνα Κωτσάκη

                                                                         Πρόεδρος 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ