Έναρξη νέου κύκλου εκπαίδευσης διαμεσολαβητών από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας

Παρασκευή, 23/09/2016

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, το οποίο θα αρχίσει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 και θα πραγματοποιηθεί στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Ολες οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας, λαμβανομένου υπόψιν του ακριβούς χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, βάση του οποίου άλλωστε η αίτηση θα λαμβάνει  αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Εκ του νόμου, ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18).

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ευρώ και συμπεριλαμβάνει, πέραν φυσικά των διδάκτρων,  το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, τη διερμηνεία, τις εξετάσεις του φορέα καθώς και καθημερινό ελαφρύ γεύμα-καφέ-συνοδευτικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 22.00.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου ([email protected]).

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν σχετικώς, τηλεφωνικώς.  Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να προκαταβάλλουν το ποσό των 1.200 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (300002002023578-ALPHABANK) μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και να αποστείλουν με φαξ (2410.532042, γραφεία Δ.Σ.Λ.) το αποδεικτικό της κατάθεσης, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η αιτιολογία (προκαταβολή διδάκτρων). Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου, με την ίδια ανωτέρω διαδικασία. Μετά την άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, ο κατ’αρχήν επιλεγείς θα χάνει τη σειρά προτεραιότητάς του, η οποία θα καταλαμβάνεται από τον επόμενο κατά σειρά αιτούντα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων.

Οι προκριθέντες να συμμετέχουν στο σεμινάριο, εφόσον έχουν τηρήσει την προαναφερόμενη προδικασία προκαταβολής, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης θα μπορούν να παραλάβουν το σχετικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του  CEDR, στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του υλικού σε πόλη και διεύθυνση της επιλογής τους με χρέωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη), 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου) και 6944.834924 (κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο).

Περαιτέρω γίνεται μνεία ότι :

Το Ιν.Κα.Δι.Λ. ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και το Επιμελητήριο Λάρισας και διοργανώνει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών, σε συνεργασία με  έναν από τους σημαντικότερους διεθνώς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών, το «Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)» που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και με το «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ)».

Το Ιν.Κα.Δι.Λ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών του Ιν.Κα.Δι.Λ. θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2011 και τις προδιαγραφές του «CEDR». Η εκπαίδευση θα παρέχεται από άγγλους και έλληνες εκπαιδευτές, στο χώρο του Επιμελητηρίου Λάρισας, σε ομάδες των δεκαοκτώ (18) ατόμων κάθε φορά και με εκπαιδευτική περίοδο σαράντα (40) ωρών, ισομερώς κατανεμημένων σε χρονικό διάστημα πέντε (5) συνεχόμενων ημερών. Τη 6ηημέρα θα διεξάγονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Το κομμάτι της εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα, θα τυγχάνει ταυτόχρονης διερμηνείας στα ελληνικά. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα της πενθήμερης εκπαίδευσης και των εξετάσεων, οι οποίες θα διεξάγονται την 6η ημέρα του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση του τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή του Ιν.Κα.Δι.Λ. Ακολούθως, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010), ώστε να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποψήφιους διαμεσολαβητές :

Για Δικηγόρους :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων.

2. Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

Για ΜΗ Δικηγόρους :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολής της αλλοδαπής που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος τα κωλύματα του άρθρου 8 Ν.3528/2007.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο έως την έναρξη του κύκλου εκπαίδευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙνΚαΔιΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ. (Συμπληρώνεται από τη γραμματεία του φορέα):            |Ημερ/νία Παραλαβής (Συμπληρώνεται από την γραμματεία του φορέα): |                           Ώρα|

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΠΡΟΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΌνομα:

Επώνυμο :

 Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Ημ/νία γέννησης Τόπος γέννησης: Δικηγορικός Σύλλογος Εγγραφής: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

(e-mail): Έδρα:Πόλη :

Οδός:                        Αρ. :                                                                                    Τ.Κ:   Τηλ.:

 

Κιν:Δ/νση Κατοικίας:Πόλη :

Οδός:                         Αρ.                                                                                     Τ.Κ:Τηλ:

 Α.Φ.Μ. :  Δ.Ο.Υ. :

Με την παρούσα αιτούμαι τη συμμετοχή μου στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του φορέα σας, κατά τις ημερομηνίες από ……………………………………. έως ……………………………… .

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι:

α) Πληρώ τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών σύμφωνα με το Ν. 3898/2010 και το Π.Δ. 123/2011,

β) Η προτεραιότητά μου για την συμμετοχή μου στον ανωτέρω κύκλο εκπαίδευσης θα καθοριστεί από τον χρόνο υποβολής της παρούσας Αίτησης – Δήλωσης και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης καταβολής των διδάκτρων που έχουν οριστεί.

γ) Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό μου ως δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ΝΔ 3026/1954 («ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»)

δ) Ασκώ το δικηγορικό λειτούργημα και δεν έχω καταδικαστεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

ε) Προς απόδειξη των υπό γ’ & δ΄ , θα προσκομίσω μέχρι την ημερομηνία έναρξης του κύκλου βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον Δικηγορικό Σύλλογο του οποίου είμαι μέλος. Έχω ενημερωθεί ότι σε περίπτωση που δεν προσκομίσω έγκαιρα τα έγγραφα αυτά, δεν δικαιούμαι να συμμετέχω στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών που έχω δηλώσει.

στ) Έχω ενημερωθεί ότι η συμμετοχή μου σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης καθώς και η συμμετοχή μου στις προαγωγικές εξετάσεις του κύκλου βασικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση έστω και μίας απουσίας μου ή σε περίπτωση μη επιτυχούς συμμετοχής μου στις προαγωγικές εξετάσεις, δεν θα καταστεί δυνατό να λάβω βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής μου στον κύκλο.

ζ) Έχω ενημερωθεί για την ημερομηνία διεξαγωγής των προαγωγικών γραπτών εξετάσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση της βασικής μου εκπαίδευσης.

η) Έχω ενημερωθεί ότι το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναβάλει την έναρξη του κύκλου βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών που έχει προγραμματίσει, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για τον ίδιο κύκλο είναι μικρότερος των -18- ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ