ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΚΕΔ) ΕΤΟΥΣ 2023

Τρίτη, 02/07/2024

ΑΘΗΝΑ: 01-03-2024

 

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΣ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΚΕΔ) ΕΤΟΥΣ 2023, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΔ ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΤΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ.

 

Η Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2023 περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία που αντλήθηκαν και συγκεντρώθηκαν από τον ιστότοπο της διαμεσολάβησης www.diamesolavisi.gov.gr Τα αριθμητικά δεδομένα προέκυψαν από τις εκθέσεις πεπραγμένων που υποβάλουν οι διαμεσολαβητές κάθε τετράμηνο, σύμφωνα με το άρθρο του ν.4640/2019 και από στοιχεία που υπάρχουν στην πλατφόρμα της διαμεσολάβησης. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται σύγκριση και καταγράφονται παρατηρήσεις σε σχέση με στοιχεία του προηγούμενου έτους προκειμένου να δούμε την εξέλιξη του θεσμού, να σχολιάσουμε προβλήματα και να προτείνουμε βελτιώσεις. 

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ.

Κατά το έτος 2023 υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα της διαμεσολάβησης 5.280 αιτήματα για υποθέσεις που περιλαμβάνουν Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4640/2019. 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις πεπραγμένων που υποβλήθηκαν από τους διαμεσολαβητές το 2023, έγιναν συνολικά 10165 Υ.Α.Σ. εκ των οποίων οι 4160 ήταν υποθέσεις με διορισμό διαμεσολαβητή  από την ΚΕΔ, παρουσιάζοντας αύξηση 41% από τις αντίστοιχες υποθέσεις του έτους 2022, και οι 6005 υποθέσεις με διορισμό διαμεσολαβητή από τα μέρη, παρουσιάζοντας αύξηση 11,8% από τις αντίστοιχες υποθέσεις του 2022. (Πίνακας 1 & Γράφημα 1). 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ 2023

 

 

4160

6005

10165

ΕΤΟΣ  2022

 

 

2947

5371

8318

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023 

 

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ

 

41%

11,80%

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

pastedGraphic.png

 

 

 

Επίσης, ανά θεματική ενότητα οι υποθέσεις για Υ.Α.Σ. φαίνονται στον πίνακα 2. Συσχετίζοντάς τες με τις υποθέσεις του έτους 2022, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες κατηγορίες υποθέσεων έχουν αυξητική πορεία. 

Συγκεκριμένα,

 • Στις οικογενειακές διαφορές στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ έχουμε αύξηση σχεδόν 31% το έτος 2023, συγκεκριμένα 799 από 610 υποθέσεις το 2022, κάτι που δικαιολογεί τη μείωση περίπου κατά 9% στις υποθέσεις με διορισμό από τα μέρη. 
 • Επίσης, στις εμπορικές διαφορές παρουσιάστηκε αύξηση 16,56% στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ, συγκεκριμένα 570 υποθέσεις το 2023 από 489 το 2022 και μείωση περίπου 4% στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από τα μέρη.
 • Τα αντίστοιχα ποσοστά στις εμπράγματες διαφορές είχαν αύξηση 66,16% στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ, συγκεκριμένα 550 υποθέσεις το 2023 από 331 το 2022 και 36,28% αύξηση στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από τα μέρη.
 • Στις κληρονομικές διαφορές παρουσιάστηκε αύξηση περίπου 29,49% στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ, 101 υποθέσεις το έτος 2023 από 78 το 2022 και 26% αύξηση στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από τα μέρη.
 • Στις τραπεζικές διαφορές είχαμε σχεδόν διπλάσιες υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από τα μέρη, συγκεκριμένα 362 υποθέσεις το 2023 από 187 το 2022 αύξηση 93,58% και μείωση των υποθέσεων ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ περίπου 2%
 • Στις διαφορές από εμπορικά σήματα βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία παρουσιάστηκε αύξηση περίπου 60% στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ, συγκεκριμένα 40 υποθέσεις το 2023 από 20 το 2022 και 9,52% αύξηση στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από τα μέρη.
 • Τέλος, η κατηγορία των λοιπών διαφορών παρουσίασε αύξηση 96,41% στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ, συγκεκριμένα 1422 υποθέσεις το 2023 από 724 το 2022 και 33,15% αύξηση στις υποθέσεις  με διορισμό από τα μέρη. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΕΤΟΣ 2022

 

ΕΤΟΣ 2023

 

 

 

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΕΔ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΤΑ ΜΕΡΗ

Οικογ/κές Διαφορές

610

2386

799

2167

30,98%

-9,18%

Εμπορικές Διαφορές

489

691

570

665

16,56%

-3,76%

Εμπρ/τες Διαφορές

331

656

550

894

66,16%

36,28%

Κληρ/κές Διαφορές

78

142

101

179

29,49%

26,06%

Τραπ/κές Διαφορές

690

187

678

362

-1,74%

93,58%

Διαφορές απο εμπορικά σήματα, βιομηχ/κή και πνευμ/κή ιδιοκτησία

25

21

40

23

60,00%

9,52%

Λοιπές Διαφορές

724

1288

1422

1715

96,41%

33,15%

ΣΥΝΟΛΟ

2947

5371

4160

6005

41,16%

11,80%

 

Ειδικότερα, στον πίνακα 3 και στο γράφημα 3 βλέπουμε το πλήθος και τα ποσοστά της κάθε κατηγορίας υποθέσεων ΥΑΣ σε σχέση με το σύνολο των υποθέσεων του έτους 2023. Παρατηρούμε ότι:

 • οι οικογενειακές υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ αποτελούν το 19,20% επί του συνόλου, συγκεκριμένα 799 υποθέσεις και το 36% επί του συνόλου με διορισμό από τα μέρη, συγκεκριμένα 2167 υποθέσεις, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων. 
 • Ακολουθούν οι λοιπές διαφορές με ποσοστό 34,18% επί του συνόλου στις υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ, συγκεκριμένα 1422 υποθέσεις  και 28,5% επί του συνόλου με διορισμό από τα μέρη, συγκεκριμένα 1715 υποθέσεις.
 • Αξιόλογο ποσοστό έχουν και οι τραπεζικές διαφορές με ποσοστό 16,30% επί του συνόλου οι υποθέσεις με διορισμό από την ΚΕΔ, συγκεκριμένα 678 υποθέσεις και 6% επί του συνόλου οι υποθέσεις με διορισμό από τα μέρη, συγκεκριμένα 362 υποθέσεις.
 • οι εμπορικές υποθέσεις ΥΑΣ με διορισμό από την ΚΕΔ αποτελούν το 13,70% επί του συνόλου, συγκεκριμένα 570 υποθέσεις και το 11% επί του συνόλου με διορισμό από τα μέρη, συγκεκριμένα 665 υποθέσεις.
 • οι εμπράγματες υποθέσεις ΥΑΣ αποτελούν το 13,22% επί του συνόλου με διορισμό από την ΚΕΔ, συγκεκριμένα 550 υποθέσεις και το 14,89% επί του συνόλου με διορισμό από τα μέρη, συγκεκριμένα 894 υποθέσεις.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΕΤΟΣ 2023

 

 

 

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ

Οικογ/κές Διαφορές

799

19,21%

2167

36,09%

Εμπορικές Διαφορές

570

13,70%

665

11,07%

Εμπρ/τες Διαφορές

550

13,22%

894

14,89%

Κληρ/κές Διαφορές

101

2,43%

179

2,98%

Τραπ/κές Διαφορές

678

16,30%

362

6,03%

Διαφορές απο εμπορικά σήματα, βιομηχ/κή και πνευμ/κή ιδιοκτησία

40

0,96%

23

0,38%

Λοιπές Διαφορές

1422

34,18%

1715

28,56%

ΣΥΝΟΛΟ

4160

 

6005

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

pastedGraphic_1.png

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΥΑΣ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αριθμοί και τα ποσοστά των  διαφορών που συνεχίζουν με διαμεσολάβηση μετά την ΥΑΣ, κατά το έτος 2023 και το πώς κατανέμονται αυτά τα ποσοστά στις κατηγορίες υποθέσεων. Στον πίνακα 4 υπάρχουν αναλυτικά αυτά τα στοιχεία.

 Επί του συνόλου των υποθέσεων Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, οι 1126, ποσοστό 11,08% συνέχισαν την υπόθεση τους με διαμεσολάβηση και οι 786 ποσοστό 7,73% κατέληξαν σε συμφωνία. Το 2022 το ποσοστό των υποθέσεων που κατέληξε σε συμφωνία ήταν 6%. Αναλυτικότερα,  το μεγαλύτερο ποσοστό υποθέσεων που συνεχίζουν με διαμεσολάβηση είναι οι κληρονομικές, με ποσοστό 18,93%, ακολουθούν οι εμπράγματες με ποσοστό 16,97%, οι οικογενειακές με ποσοστό 13,86%, οι εμπορικές με 11,01%, οι λοιπές διαφορές με ποσοστό 8,10% και οι υπόλοιπες με ακόμη μικρότερα ποσοστά, όπως φαίνονται και στον πίνακα 4.

 Ωστόσο, στην επίτευξη συμφωνίας υπάρχει διαφοροποίηση στην παραπάνω σειρά καθώς, οι εμπράγματες και οι οικογενειακές διαφορές παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας με 11,50% & 11,43% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι κληρονομικές διαφορές, με ποσοστό επίτευξης συμφωνίας 9,29% και οι εμπορικές διαφορές με ποσοστό επίτευξης συμφωνίας 7,37%. Από τις λοιπές διαφορές καταλήγει σε συμφωνία το 4,72%. Τονίζεται ότι τα ποσοστά επίτευξης συμφωνίας υπολογίζονται επί του συνόλου των υποθέσεων που έχουν δηλωθεί στις Εκθέσεις Πεπραγμένων από τους διαμεσολαβητές. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι αν δούμε τους αριθμούς των υποθέσεων που συνεχίζουν σε διαμεσολάβηση και πόσες από αυτές καταλήγουν σε συμφωνία τα ποσοστά είναι σε όλες πάνω από 60% & 70%. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ/ΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜ/ΒΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜ/ΒΗΣΗ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οικογ/κές Διαφορές

2966

411

13,86%

339

24

11,43%

0,81%

Εμπορικές Διαφορές

1235

136

11,01%

91

10

7,37%

0,81%

Εμπράγματες Διαφορές

1444

245

16,97%

166

9

11,50%

0,62%

Κληρονομικές Διαφορές

280

53

18,93%

26

6

9,29%

2,14%

Τραπεζικές Διαφορές

1040

24

2,31%

15

3

1,44%

0,29%

Διαφορές απο εμπορικά σήματα, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

63

3

4,76%

1

0

1,59%

0,00%

Λοιπές Διαφορές

3137

254

8,10%

148

4

4,72%

0,13%

 ΣΥΝΟΛΑ

10165

1126

11,08%

786

56

 7,73%

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΑΣ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ

Κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων προς την ΚΕΔ για διορισμό διαμεσολαβητή για ΥΑΣ, παρατηρούνται διάφορα προβλήματα. Ενώ υποβάλλονται αιτήματα  προς την ΚΕΔ για διορισμό διαμεσολαβητή τα μέρη πολλές φορές  βρίσκουν εκ των υστέρων διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής,  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη σειρά διορισμού των διαμεσολαβητών από το μητρώο της ΚΕΔ. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που τα μέρη ή ο δικηγόρος κάνουν πολλαπλά αιτήματα για την ίδια υπόθεση, κάτι που και πάλι δημιουργεί δυσλειτουργία. Τέλος, επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλοί διαμεσολαβητές να μην απαντάνε τα αιτήματα που τους αναθέτει η ΚΕΔ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στη διενέργεια της ΥΑΣ σε σημείο να κινδυνεύουν δικονομικές προθεσμίες, και πολλοί να νομίζουν ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην ΚΕΔ, η επιτροπή αποφάσισε και ανάρτησε, στις 3-5-2023, την παρακάτω ανακοίνωση:

«ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Τετάρτη, 03/05/2023

Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (Κ.Ε.Δ.) στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας της πλατφόρμας της και των ηλεκτρονικών αναθέσεων που γίνονται μέσω αυτής, καθώς και στο πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούνται στις δικονομικές προθεσμίες από το συχνό φαινόμενο που παρατηρήθηκε, πολλοί  διαμεσολαβητές του ν.4640/2019 να μην ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους να αποδεχθούν ή να δηλώσουν ότι απορρίπτουν εντός της προθεσμίας των τριών ημερών, την ανάθεση σε αυτούς υπόθεσης για Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, έλαβε την παρακάτω απόφαση :
Από τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, για όσους διαμεσολαβητές δεν αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα της Κ.Ε.Δ. όποτε τους ανατίθεται υπόθεση για Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, δηλαδή δεν εισέρχονται στην καρτέλα τους προκειμένου να αποδεχθούν ή να απορρίψουν, εντός της προθεσμίας των τριών ημερών, αιτήματα για διαμεσολάβηση που τους ανατίθενται από την Κ.Ε.Δ., θα απενεργοποιείται αυτόματα η δυνατότητα διορισμού τους σε υποθέσεις Υ.Α.Σ. μέσω Κ.Ε.Δ. Οι διαμεσολαβητές αυτοί δύνανται να ενεργοποιήσουν εκ νέου, όποτε το αποφασίσουν και με δική τους πρωτοβουλία, την δυνατότητα διορισμού τους σε υποθέσεις Υ.Α.Σ. που ανατίθενται μέσω Κ.Ε.Δ., πλην όμως θα χάνουν τη αρχική σειρά κατάταξης τους στον οικείο κατάλογο και θα τοποθετούνται στο τέλος της λίστας διορισμού.
Η Κ.Ε.Δ. συστήνει σε όσους διαμεσολαβητές δεν επιθυμούν να δέχονται αιτήματα υποθέσεων από την Κ.Ε.Δ., να απενεργοποιήσουν άμεσα τη δυνατότητα αυτή στο σχετικό πεδίο της καρτέλας τους, προκειμένου να διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας διορισμού μέσω ΚΕΔ».

Η εφαρμογή της ως άνω ανακοίνωσης, βελτίωσε τον χρόνο εύρεσης διαμεσολαβητή από την ΚΕΔ για τη διενέργεια ΥΑΣ, αλλά δεν έλυσε εντελώς το πρόβλημα. Φαίνεται ότι χρειάζεται βελτίωση στον σχεδιασμό της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετική μεταρρύθμιση. 

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το έτος 2023, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 και στο Γράφημα 4, καταγράφηκαν στις Εκθέσεις Πεπραγμένων των Διαμεσολαβητών 1397 εκούσιες διαμεσολαβήσεις έναντι 1117 του έτους 2022 περίπου αύξηση 25%. Από τις 1397 υποθέσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, οι 1165 κατέληξαν σε συμφωνία, ποσοστό 83,39%. Το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 2022 ήταν 81,02%. Επίσης, από τις 1397 εκούσιες διαμεσολαβήσεις, που καταγράφηκαν από τους διαμεσολαβητές το έτος 2023, οι 700 ήταν οικογενειακές, ποσοστό 50,11%. Το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 2022 ήταν 54,43%. Ακολούθως, το 2023 καταγράφηκαν 136 εκούσιες διαμεσολαβήσεις εμπορικών διαφορών, ποσοστό 9,74% επί του συνόλου, 187 εκούσιες διαμεσολαβήσεις εμπράγματων διαφορών, ποσοστό 13,39 % επί του συνόλου, 48 εκούσιες διαμεσολαβήσεις κληρονομικών διαφορών, ποσοστό 3,44% επί του συνόλου, 69 εκούσιες διαμεσολαβήσεις τραπεζικών διαφορών, ποσοστό 4,49% επί του συνόλου και 253 εκούσιες διαμεσολαβήσεις ποσοστό 18,11% επί του συνόλου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

pastedGraphic_2.png

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

pastedGraphic_3.png

 

 

Αναλυτικότερα, ανά είδος διαφοράς, όπως απεικονίζονται στον πίνακα 6, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: Από τις 700 οικογενειακές υποθέσεις, που επέλεξαν τη διαμεσολάβηση οι 619 κατέληξαν σε συμφωνία, ποσοστό 88,43% και οι 19 σε μερική επίτευξη συμφωνίας, ποσοστό 2,71%. Στις εμπορικές διαφορές, από τις 136 που επέλεξαν τη διαμεσολάβηση κατέληξαν σε συμφωνία οι 97, ποσοστό 71,32% και μερική συμφωνία οι 10, ποσοστό 7,35%. Στις εμπράγματες διαφορές, από τις 187 που επέλεξαν τη διαμεσολάβηση κατέληξαν σε συμφωνία οι 178, ποσοστό 95,19%. Στις κληρονομικές διαφορές, από τις 48 υποθέσεις που επέλεξαν τη διαμεσολάβηση κατέληξαν σε συμφωνία οι 20, ποσοστό 41,67% και μερική συμφωνία οι 6, ποσοστό 12,50%. Στις τραπεζικές διαφορές από τις 69 υποθέσεις που επέλεξαν τη διαμεσολάβηση οι 50 κατέληξαν σε συμφωνία, ποσοστό 72,46% και οι 9 σε μερική συμφωνία, ποσοστό 13,04%. Στην κατηγορία των λοιπών διαφορών, από τις 253 που επέλεξαν τη διαμεσολάβηση κατέληξαν σε συμφωνία οι 197, ποσοστό77,87%.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όταν τα μέρη επιλέγουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση, το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις κατηγορίες υποθέσεων καταλήγουν σε επίτευξη συμφωνίας ή έστω μερική επίτευξη συμφωνίας. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

pastedGraphic_4.png 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔ 

Η ΚΕΔ εντός του έτους 2023 πραγματοποίησε τρεις τακτικές συνεδριάσεις, και δύο διαγωνισμούς διαπίστευσης διαμεσολαβητών.   Στην πρώτη εξεταστική περίοδο διαπιστεύτηκαν 167 διαμεσολαβητές και στη δεύτερη 139 διαμεσολαβητές. 

Επίσης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κατά το έτος 2023 απάντησε σε επτά (7), μόλις, ερωτήματα διαμεσολαβητών αναφορικά με την ερμηνεία διατάξεων του ν. 4640/2019. Οι σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της δαμεσολάβησης στο πεδίο «Γνώμες Επιτροπής Νομικών Θεμάτων»  (https://www.diamesolavisi.gov.gr/gnomes-epitropis-no mikon-thematon). Το έτος 2022 τα αντίστοιχα ερωτήματα που είχαν απαντηθεί από την επιτροπή ήταν εξήντα δύο (62), κάτι που δείχνει ότι ο ν.4640/2019 έχει αρχίσει να εμπεδώνεται και συνεπώς να μειώνονται τα ερωτήματα προς την ΚΕΔ. Επιπλέον, το έτος 2023, η γραμματεία της ΚΕΔ απάντησε σε, περίπου, 2000 ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Τέλος, το έτος 2023 η ΚΕΔ αδειοδότησε ένα υποκατάστημα φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, στη Θεσσαλονίκη, του ήδη αδειοδοτημένου φορέα εκπαίδευσης ADR HELLENIC TRAINING HUB, με έδρα τον Πειραιά.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εξελίσσεται και εμπεδώνεται σταδιακά στη συνείδηση όλων. Θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση η βελτίωση στον σχεδιασμό της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο διορισμός διαμεσολαβητή από την ΚΕΔ, όταν δεν συμφωνούν τα μέρη στην από κοινού επιλογή του διαμεσολαβητή, δημιουργεί πολλές φορές καθυστερήσεις με κίνδυνο να χαθούν οι δικονομικές προθεσμίες. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και κυρίως κακή εντύπωση στους πολίτες και στους δικηγόρους τους για τη διαμεσολάβηση, έχοντας αντίθετα αποτελέσματα από αυτά στα οποία στοχεύει η ΥΑΣ, δηλαδή στην ενημέρωση των πολιτών για τη διαμεσολάβηση και στην επιλογή της ως εναλλακτική μέθοδο επίλυσης της διαφοράς τους.  

Απαραίτητο, επίσης, κρίνεται  η δημιουργία τμήματος που θα ασχολείται με τη διαμεσολάβηση και η στελέχωση του από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς, όπως έχει ενημερώσει η διεύθυνση του Δικηγορικού Λειτουργήματος την ΚΕΔ, η διαμεσολάβηση δεν υπάρχει διοικητικά στο οργανόγραμμα του Υπουργείου με αποτέλεσμα η λειτουργία του θεσμού, η εξυπηρέτηση των διαμεσολαβητών, των δικηγόρων και των πολιτών  να επαφίεται στην άτυπη και εθελοντική ενασχόληση των μελών της ΚΕΔ και κυρίως της γραμματείας της. 

 

 

Αικατερίνη Μάρου,

 

Αν. Μέλος ΚΕΔ

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ