Γραπτές Εξετάσεις υποψηφίων Διαμεσολαβητών το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη, 10/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

  1. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής Εξετάσεων 

Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 202 παρ. 2 εδ. Β.1 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5), η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ορίζει ως ημερομηνία γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών σε πανελλήνια κλίμακα, που έχουν εκπαιδευθεί - καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών (είσοδος από την κεντρική πύλη του Εφετείου επί της Κυρίλλου Λουκάρεως 14) στις 10:00 π.μ. (χρονική περίοδος 10:30-13:30).

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κ.Ε.Δ. ενημερώνει τους υποψηφίους διαμεσολαβητές ότι απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα εντός της αίθουσας καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση εντοπισμού κινητού τηλεφώνου στην αίθουσα ο υποψήφιος θα αποβάλλεται από τις εξετάσεις.  

Ελάχιστη προβλεπόμενη αποχώρηση από την αίθουσα 60΄ μετά την έναρξη των εξετάσεων.

 

  1. Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (αποκλειστικά στους Φορείς Κατάρτισης) 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης - κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης, καθώς και παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3741).

* Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα έκδοσης από το e-paravolo.

* Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.

Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές θα καταθέτουν μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 11 έως 22 Οκτωβρίου 2018 στον Φορέα Κατάρτισης που έχουν εκπαιδευτεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

«Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά» (ΚΕ.ΔΙ.Π): [email protected]

«Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης» (Ι.Κ.Δ.Θ.): [email protected]

«Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών - Προμηθέας» (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.): [email protected]

«Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας» (Ιν.Κα.Δι.Λ.): [email protected]

«Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης» (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ): [email protected]

«Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης» (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.): [email protected]

«Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Γιαννιτσών»: [email protected]

«Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Καβάλας»: [email protected]

 

* Το παράβολο υπέρ του δημοσίου, εκτός από την ηλεκτρονική αποστολή, θα προσκομιστεί υποχρεωτικά κατά την διάρκεια της γραπτής εξέτασης επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής του υποψήφιου διαμεσολαβητή. 

 

  1. Σχετικά με τους υποψήφιους που έχουν εκπαιδευθεί με τον Ν.3898/2010 

Σχετικά με τους υποψηφίους που έχουν εκπαιδευθεί υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (Ν. 3898/2010, Π.Δ. 123/2011) και μέχρι 17-1-2018 (ημερομηνία  δημοσίευσης του Ν. 4512/2018) και:

Α) δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή τους  στις  εξετάσεις μέχρι  τη μεταβολή  του νομοθετικού πλαισίου ή

Β) συμμετείχαν στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι  τη μεταβολή  του νομοθετικού πλαισίου αλλά απέτυχαν,

η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποφάσισε ότι μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις της 3ης Νοεμβρίου 2018 και στις επακόλουθες προφορικές. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας, υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, όποτε αυτές προκηρυχθούν, με τις προϋποθέσεις του νέου Νόμου, ήτοι των 80 ωρών διδασκαλίας.  

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ