ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 21-08-2020 έως 01-09-2020

Τετάρτη, 29/07/2020

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

21-08-2020 έως 01-09-2020

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει Νέο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης στη ΔιαμεσολάβησηΤο πρόγραμμα διδασκαλίαςσε συνεργα- σία με την διεθνούς φήμης εταιρεία “International Mediation Consulting”του Καναδά, είναι διάρκειας 80 ωρών και οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβη- τή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4640/2019.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από 21 Αυγούστου έως 01 Σεπτεμβρίου 2020 και θα γίνε- ται καθημερινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες από 15.00 έως 20.30, και τα Σαββατο- κύριακα από 10.00 έως 20.00 (με ενδιάμεσα διαλείμματα), στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι βασισμένο σε 30 χρόνια εμπειρία στη διαμεσολάβη- ση με εξειδικεύσεις στην οικογενειακή, επιχειρηματική/εμπορική και κοινωνική διαμεσολά- βηση και περιλαμβάνει:

 • ανάλυση δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων,

 • σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης,

 • τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης,

 • παιχνίδια ρόλων,

 • δεξιότητες και γνώσεις στη διαδικασία διαμεσολάβησης και το ρόλο των διαμεσολα- βητών,

 • ολοκληρωμένη διδασκαλία στο θεσμό και προετοιμασία για την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως ορίζονται στο ν. 4640/2019.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε εκπαίδευση «δια ζώσης» σε όλη τη διάρκειά του, καθώς παραδείγματα, αναφορές και ασκήσεις ρόλων σε πραγματικές υποθέσεις και συνθήκες διαμεσολάβησης καθιστούν απαραίτητη τη συζήτηση, ανάλυση και καθοδήγηση όλων των συμ- μετεχόντων από τους εκπαιδευτές καθόλη τη διάρκειά του, με μοναδικό σκοπό την κατα- νόηση των απαραίτητων διαπραγματευτικών τεχνικών και άλλων δεξιοτήτων στη διαδικα- σία. Αναφορά στην on line διαμεσολάβηση, λόγω των νέων αυξανόμενων απαιτήσεων και κοινωνικών συνθηκών επικοινωνίας, θα ενσωματωθεί στη διδασκαλία κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Εκπαιδευτές είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, κάτοχοι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πι- στοποιήσεων στη Διαμεσολάβηση, με εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις και εκπαίδευση διαμε- σολαβητώνκαι παράλληλη διαδικτυακή σύνδεση από εκπαιδευτές εκτός Ελλάδος οι ο- ποίοι εμβαθύνουν και αναλύουν το θεσμό πέραν των βασικών κριτηρίων και δεξιοτήτων των διαμεσολαβητών με παραδείγματα και πρακτικές από πολύπλοκες και δύσκολες κα- ταστάσεις και υποθέσεις, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση εν- νοιών και συνθηκών πραγματικής διαμεσολάβησης.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα εκπαιδευομένων συμμετέχουν 15 (δεκαπέντε) άτομα και τη- ρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που καθορίζονται από την Πολιτεία για τον COVID-19. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ελάχιστος αριθμός 12 συμμετεχό- ντων το σεμινάριο θα αναβληθεί. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για αυ- τό το λόγο, η καταβολή του συνολικού ποσού εγκαίρως είναι απαραίτητη.

Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 80 ωρών του προγράμ- ματος και επιτύχουν στην τελική αξιολόγηση, γραπτών και προφορικών/role-play εξετάσε- ωνθα λάβουν «Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή» από το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ και τον Διεθνώς αναγνωρισμένοκαι πιστοποιημένο από IMI Αμερικής, Οργανισμό Διαμεσολαβήσεων στον Καναδά “International Mediation Consulting”.

Απαιτούμενα ΔικαιολογητικάΕάν ο αιτών είναι Δικηγόρος

 1. Αίτηση

 2. Αντίγραφοποινικούμητρώουγενικήςχρήσης

 3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το

  οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί

  πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

 4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος

 1. Αίτηση

 2. Αντίγραφοποινικούμητρώουγενικήςχρήσης

 3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της

  ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.

 4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το τμήμα, μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά από την ι- στοσελίδα του Φορέα (www.kedilas.grείτε κατατίθενται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για το τμήμα εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως, το αργότερο, 05 Αυγούστου 2020

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 1.000 ευρώκαι κατατίθενται στην:

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (Συν Π.Ε.) Αριθμός λογαριασμού: 30000305840
ΙΒΑΝ: GR2608700220000300003058402

page3image3705376

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ:

τηλ.: 2842304950
κιν.: 6944420725 (Παπαδάκης Νίκος),

Email: [email protected]

6944680524 (Τσαγκαράκη Σοφία)

page3image3705584

Ιστοσελίδαwww.kedilas.gr

 

Για το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.

 

Ο Διευθυντής του Φορέα

Νίκος Παπαδάκης

 

Η Διευθύντρια Σπουδών

Σοφία Τσαγκαράκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ