Νέος κύκλος βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στην Αλεξανδρούπολη, 18-23/4/2016.

Παρασκευή, 18/03/2016

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α) ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 6 ημερών ( 5 ημέρες/40 ώρες εκπαίδευσης-πλέον μίας μέρας εξέτασης/αξιολόγησης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3898/2010 και το Π.Δ 123/2011.Ο εκπαιδευτικός κύκλος θα πραγματοποιηθεί από 18-23 Απριλίου 2016.
Δίδακτρα: 1.350,00 ευρώ.
Πληροφορίες/Δηλώσεις 
Συμμετοχής: www.nikimediation.gr ,  [email protected],
τηλ. 6984268888 κα. Λυπηρίδου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διαδικασία συμμετοχής - αίτηση εγγραφής σε Κύκλο Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης
Σύμφωνα με το Ν. 3898/10, όπως ισχύει, διαμεσολαβητής μπορεί να είναι είτε δικηγόρος, είτε απόφοιτος Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής. Το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. παρέχει, σύμφωνα με το ν. 3898/2010, τη δυνατότητα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών σε δικηγόρους και μη, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Όποιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει σε κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:
1.Υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας],στο ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ  (πληροφορίες: τηλ. 2310 538919 και  6984268888 & email [email protected] και [email protected]), ηλεκτρονικά στις παραπάνω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2.Αποστείλει στη Γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ. (Λ. Δημοκρατίας 307, 4ος όροφος, (πληροφορίες: τηλ. 2310 538919 και  6984268888 & email [email protected] και [email protected] ), σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), εντός 10 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του αντίστοιχου κύκλου βασικής εκπαίδευσης, το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων σε έναν από τους παρακάτω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ., όπως επίσης και τα ακόλουθα απαιτούμενα
δικαιολογητικά :
i) Για δικηγόρους:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ΝΔ 3026/1954 (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του Π.Δ. 123/2011).
β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από τον οποίο να προκύπτει ότι ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου και δεν έχει καταδικαστεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του Π.Δ. 123/2011).
ii) Για μη δικηγόρους:
α) Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία και
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αρθ. 8 του νόμου 3528/2007.
3.Καταβάλλει τα δίδακτρα: εφάπαξ με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του «ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.»:
 i)ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
 Αριθμός Λογαριασμού: (ΙΒΑΝ: GR05 0880 0100 0030 1030 1342 900)
Το ποσό των διδάκτρων είναι χίλια τριακόσια πενήντα Ευρώ (1.350,00).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι αιτήσεις συμμετοχής 
στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (έως 18) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. [email protected] , οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης προκύπτει από τον χρόνο λήψης από το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος ο οποίος επιβεβαιώνεται από email που σας αποστέλλεται από την Γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των δεκαοκτώ (18) εκπαιδευόμενων για κάθε κύκλο εκπαίδευσης, επιπλέον αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησής τους και θα καλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω (υπό -2-) εγγράφων στη Γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. «ΝΙΚΙ»  ο υποψήφιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης και θα του επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχει καταβάλει.
Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στις σχετικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μή επιτυχούς συμμετοχής στις προαγωγικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ