ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Παρασκευή, 22/09/2023

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 990, 19/9/2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 4640/2019 «Διαμε- σολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις- Περαιτέ- ρω εναρμόνιση προς Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 190).

2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ- βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

3. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο- μασία Υπουργείων -Σύσταση κατάργηση και μετονομα- σία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων -Μεταφορά αρμο

διοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

4. Την υπ’ αρ. 84/22-06-2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία με το υπ’ αρ. 280/30-06-2023 έγγραφο του Αρείου Πάγου-Τμήμα Συμβουλίων.

5. Το υπ’ αρ. 55606/16-06-2023 έγγραφο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Τα υπ’ αρ. 47/29-06-2023 και 58/19-6-8-2023 έγγρα- φα της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλ- λόγων της Χώρας.

7. i. Το από 16-06-2023 έγγραφο του Οργανισμού Προ- ώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) και ii. το από 19-06-2023 έγγραφο της Πανελ- λήνιας Ένωσης Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών (ΠΕΚΔ).

8. Το υπ’ αρ. 28633οικ/07-07-2023 έγγραφο της Υπη- ρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Συγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης για τριετή θητεία, αποτελούμενη από τους:

 

1. Διονυσία ΝΙΚΑ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΑ 055250), Αρεοπαγίτη με αναπληρώτριά της την Χρυσούλα ΠΛΑΤΙΑ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 089118), Αρεοπαγίτη.

2. Ιωάννα ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 619399), Πρόεδρο Εφετών Αθηνών με αναπληρώ- τρια της την Χριστίνα ΤΖΙΜΑ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 967220), Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.

3. Δημήτριο ΤΣΙΚΡΙΚΑ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 529391), καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρώτριά του την Γα- ρυφαλλιά ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: AM 136392), καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι- στημίου Αθηνών.

4. Δημήτριο ΛΙΑΠΠΗ του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 595394), καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 576607), καθη- γητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Παναγιώτα ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: Χ 396953), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κο- ρίνθου με αναπληρωτή της τον Αντώνιο ΜΙΚΡΟΠΑΝ- ΔΡΕΜΕΝΟ του Αγγέλου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 369388), δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

6. Δημήτριο ΝΙΚΑΚΗ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: AM 067707), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρι- νίου με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη ΓΚΑΝΙΑΤΣΟ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: Χ 695198), δικηγόρο Αθηνών.

7. Χριστίνα ΣΠΥΡΟΥ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 426893), μετακλητό νομικό στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης με αναπληρωτή της τον Δημήτριο ΠΟΥΤΙΚΑ του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 329620) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

8. Βασιλική ΜΑΝΙΩΤΗ του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 681840), Προϊσταμένη Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του

Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της την Αργυρώ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Χ 111986), μετακλητό νομικό στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης.

9. Δέσποινα ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ του Σάββα (Α.Δ.Τ.: Μ 134838), δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο ΔΡΑΓΙΟ του Αριστείδη (Α.Δ.Τ.: Χ077900), συμβολαιο- γράφο Αθηνών.

10. Άννα ΦΩΛΙΑ του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΖ 666056) δικη- γόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια με αναπληρώτριά της την Έφη-Ειρήνη ΓΙΑΤΡΑ του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΝ 693747) δικηγόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.

11. Αρτεμισία ΚΟΜΠΑΡΟΥ του Χρυσοστόμου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 096440) δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη ΜΑΡΟΥ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 736832) υπάλληλο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε θέση Προϊστα- μένης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.

12.ΑικατερίνηΚΩΤΣΑΚΗτουΙωάννη(Α.Δ.Τ.: ΑΚ804960), επίτιμη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμε- σολαβήτρια με αναπληρώτριά της την Ευγνωσία ΡΑΦΤΟ- ΠΟΥΛΟΥ του Αναστασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΟ 220090), δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.

13. Βικτωρία ΛΙΟΥΤΑ του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 544349), δικηγόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβή- τριαμεαναπληρωτήτηςτονΑριστείδηΡΑΒΑΝΟτου Φωτίου (Α.Δ.Τ.: ΑΡ 162482) δικηγόρο, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή.

Χρέη Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολά- βησης εκτελεί ο Ηλίας ΚΑΡΔΕΡΙΝΗΣ του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 719327), υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος διατίθεται για την υποστήριξη του ιστότοπου του Υπουργείου αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής διαμεσολαβητή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ