ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΛΚΟΙΔ - Ιανουάριος 2024

Τρίτη, 03/10/2023

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΛΚΟΙΔ

Ιανουάριος 2024

( 19-28/01/2024)

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Ελκοιδ, ανακοινώνει την διεξαγωγή του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 82 ωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019, από 19 -28 Ιανουαρίου 2024 .

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση διαμεσολάβησης για όσους επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως διαμεσολαβητές και περιλαμβάνονται όλες οι προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας του Ν.4640/2019, ώστε μετά την παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της διαμεσολάβησης και να την εφαρμόζουν στην επαγγελματική πράξη.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διενεργείται από έμπειρους εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένες εισηγήσεις σε επιμέρους θέματα αναλυτικό πρόγραμμα και βιογραφικά εισηγητών, θα αποσταλούν με την υποβολή αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Έναρξη κύκλου εκπαίδευσης από 19-28 Ιανουαρίου 2024, συνολικά 82 ωρών : 30 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης και 52 ώρες δια ζώσης μαζί με την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, οπότε θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στις αίθουσες του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να διαπιστευτούν ως διαμεσολαβητές.

➢ Το ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχους ισοδύναμου πτυχίου της αλλοδαπής.

➢ Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (επισυνάπτεται). 2. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αριθ. 8 του νόμου 3528/2007 4. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων 1.450 ευρώ καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ελκοιδ, δεκτές και πιστωτικές κάρτες. Για όσους καταβάλουν τα δίδακτρα έως τις 20/12/2023 (έκπτωση ~10% early bird), το ποσό θα διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ. Για ΝΕΟΥΣ Δικηγόρους και πτυχιούχους άλλων επιστημών (έως 5ετίας) παρέχεται έκπτωση 20%.

Αρ. Λογαριασμού Ελκοιδ, ALPHA BANK: 701 00 2002 018478

IBAN: GR04 0140 7010 7010 0200 2018 478 BIC: CRBAGRAA

Η θέση κατοχυρώνεται με την καταβολή 50% των διδάκτρων και τηρείται σειρά προτεραιότητας(Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 21 άτομα).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα εκπαίδευσης καταθέτονται ηλεκτρονικά στο[email protected] ή [email protected] ή στην Γραμματεία του Ελκοιδ (οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος ορ.), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-φαξ: 2310 551665.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα μέχρι την έναρξη της εκπαίδευσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός ανώτατου αριθμού (21) εκπαιδευόμενων για τον κύκλο εκπαίδευσης, επιπλέον αιτήσεις θα μεταφέρονται σε επόμενη εκπαίδευση και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά εφόσον θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 11.00-15.00, με τη γραμματεία του Ελκοιδ στο τηλέφωνο: 2310 548970, φαξ: 2310 551665 ή στο E-mail[email protected] ή ́[email protected]

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας όλων και την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Από την Γραμματεία Ελκοιδ 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ