ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Τρίτη, 21/02/2023

 Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ”» (Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ), το οποίο λειτουργεί εντός του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων (Πλατεία Ελευθερίας, Χανιά), με χαρά ανακοινώνει την διεξαγωγή του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση, σε συνεργασία με την εταιρία εκπαίδευσης και κατάρτισης Toolkit Company, ADR Training & Consulting, και την Δήμητρα Τριανταφύλλου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης ογδόντα (80) ωρών αποκλειστικά δια ζώσης διδασκαλίας. Στην εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνεται η διδασκαλία για την θεωρία της διαμεσολάβησης, θεωρία συγκρούσεων, τεχνικές επίλυσης διαφορών, διαπραγματεύσεις, δεοντολογία, εφαρμοσμένα παιχνίδια ρόλων κ.λ.π., καθώς η νομοθετική προσέγγιση του θεσμού με όλα τα απορρέοντα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη, με εκπαιδεύτριες την κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου και την κ. Δανάη Καρκούλια.

Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος, είναι η πλήρης κατάρτιση των εκπαιδευομένων στην θεωρία και την πρακτική της Διαμεσολάβησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από εξειδικευμένες ασκήσεις, θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και πρακτικές εξάσκησης Διαμεσολάβησης, προσαρμοσμένες στην ελληνική νομική πραγματικότητα.

Το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών “Mastering Mediation” (“Διαπρέποντας στη Διαμεσολάβηση») χρησιμοποιεί μια σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει αρχικώς μελέτη στο σπίτι (Ενότητα Ι). Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι μυούνται στη διαδικασία από τους εκπαιδευτές τους μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων στην αίθουσα διδασκαλίας και αποκτούν εμπειρία στις διαμεσολαβήσεις, μέσω παρουσιάσεων με πολυμέσα και βίντεο, μέσω παίγνιων ρόλων, συζητήσεων, καθοδήγησης και πρακτικής εξάσκησης. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα παίγνια ρόλων και τις ασκήσεις αξιολογείται καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με Αυτοαξιολόγηση και γραπτή εξέταση ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής στη θεωρία της διαμεσολάβησης και της κείμενης νομοθεσίας με την οποία ολοκληρώνεται το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τη λήψη Πιστοποιητικού Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή – TOOLKIT (Ενότητα ΙΙ).

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες:

• Θα γνωρίζουν τη θεωρία της διαμεσολάβησης, τις γενικές αρχές της, καθώς και τη διαδικασία και τα στάδια της εξέλιξης μιας διαμεσολάβησης και πώς να διεξάγουν μια διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, του κώδικα δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων των βασικών νομικών και διαχειριστικών πτυχών της διαμεσολάβησης, του ρόλου και της ευθύνης του διαμεσολαβητή, αυτών του δικηγόρου καθώς και όλων των συμμετεχόντων.

• Θα είναι καταρτισμένοι σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για έναν διαμεσολαβητή. Θα γνωρίζουν τη θεωρία των διαφορετικών ειδών ύφους διαμεσολαβητών και τις τεχνικές επικοινωνίας καθώς και των παρεμβάσεων που εφαρμόζουν στη διαδικασία.

• Θα είναι εξοικειωμένοι με το γενικότερο φάσμα της επίλυσης διαφορών και με πολλές άλλες από τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης.

• Θα είναι εξοικειωμένοι με την ανάλυση της διαμάχης και το υφιστάμενο θεωρητικό πλαίσιο, καθώς και με βασικές έννοιες της ψυχολογίας στη διαμεσολάβηση. Θα έχουν μάθει εμπειρικά πώς να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και τις ψυχολογικές πτυχές τους, θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας τους και θα έχουν αποκτήσει τεχνικές διαχείρισης της διαδικασίας διαμεσολάβησης που είναι απαραίτητες για να την διεξαγάγουν με επιτυχία.

• Θα είναι καταρτισμένοι με όλες τις σημαντικές και κομβικές τεχνικές διαμεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, στις οποίες θα εξασκούνται εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος με παίγνια ρόλων, προσομοιώσεις, ομαδικές εργασίες, επεξεργασία και μελέτη υποθέσεων.

• Θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες στη διαδικασία αντιμετώπισης των συναισθημάτων και διαχείρισης των ανισορροπιών κατά τη διάρκεια μιας διαμεσολάβησης, καθώς και τεχνικές για την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και της διαμόρφωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη σύναψη επιτυχών και μακρόβιων συμφωνιών.

• Θα έχουν βασική γνώση της εκπροσώπησης πελατών στη διαμεσολάβηση, ως παραστάτες διαμεσολάβησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ενότητα I) - Εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση 5 ώρες: Εξ αποστάσεως μελέτη των βασικών αρχών της διαπραγμάτευσης του νομοθετικού πλαισίου της διαμεσολάβησης και προετοιμασία για το παίγνιο ρόλων της πρώτης ημέρας της δεύτερης Ενότητας της Βιωματικής Εκπαίδευσης 80 ωρών.

(Ενότητα ΙΙ) – Εντατική Bιωματική Εκπαίδευση στην τάξη 80 ώρες, 9 ημέρες, 11.00 – 21.30 καθημερινά (περιλαμβανομένων διαλειμμάτων μίας ώρας και δύο δεκαπεντάλεπτων), με αξιολόγηση, προφορική και γραπτή, κατά τη διάρκεια και κατά το τέλος του κύκλου εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχους ισοδυνάμου πτυχίου της αλλοδαπής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

Σάββατο 11 , Κυριακή 12 Μαρτίου 2023: 09:00-19:30*
Δευτέρα 13, Τρίτη 14, Τετάρτη 15, Πέμπτη 16, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023: 11:00 - 21:30* Σάββατο 18 , Κυριακή 19 Μαρτίου 2023: 09:00-19:30*

(*στις αναφερόμενες ώρες περιλαμβάνεται και μία ώρα διάλειμμα για μεσημεριανό φαγητό που προσφέρεται στον χώρο μας)

Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 21 (είκοσι ένα) άτομα.

(Η κράτηση θέσης γίνεται με την καταβολή των διδάκτρων και τηρείται σειρά προτεραιότητας)

Κόστος εκπαίδευσης: 1.250 ευρώ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος :

 •   Αίτηση.

 •   Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

 •   Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το

  οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί

  πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

 •   Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

  Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος :

  •   Αίτηση.

  •   Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

  •   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της

   ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.

  •   Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

  •  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογ/σμου: 48901201623
ΙΒΑΝ: GR56 011 0489 00000 4890 1201 623

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερες Πληροφορίες στα εξής Στοιχεία Επικοινωνίας :

Τηλέφωνο: 28210.41179 / Φαξ: 28210.41189 / E-mail: [email protected] / Website: www.keed.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΕΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΛΙΝΔΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ