Υποβολή αίτησης συμμετοχής για τις εξετάσεις πιστοποίησης Διαμεσολαβητών 2016

Πέμπτη, 14/01/2016

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 3898/2010 (Α΄ 211) και του άρθρου 4 της με αριθ. 34802/2012 (Β΄ 1363) υπουργικής απόφασης  «Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ.», ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών όρισε ως ημέρα γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών, που έχουν εκπαιδευθεί - καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης, την 6η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, δια του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος - Δικαστικών Επιμελητών - Συμβολαιογραφείων - Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Λ. Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα, Γραφείο 236, 2ος όροφος). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή  και ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση υπόψη του ανωτέρω Τμήματος και θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης - κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης του άρθρου 5 του ν. 3898/2010 (αρκεί  απλό αντίγραφο) και από παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, ύψους εκατό (100,00) ευρώ. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων διαμεσολαβητών, στην παρούσα επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα Αίτησης.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, του αποδεικτικού και του παραβόλου είναι η 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή (μέχρι τις 15:00).

Πληροφορίες:  2103398160,  2107767236.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ