Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 1009/23.4.2014) - Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ

Τροποποίηση της με αριθ. 85485/18.09.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 3 και 9 παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) όπως ισχύει. β) του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των  δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει.

2. Τη με αριθ. 85485/18.09.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και  του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός  παραβόλων διαμεσολάβησης» (Β΄2693).

3. π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

4. Τη με αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφασης του Πρωθυ− πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθ. 85485/18.09.2012 κοινή απόφασή  μας ως εξής: Καθορίζουμε το παράβολο που προκαταβάλλεται από τους υποψήφιους στην  επιτροπή εξετάσεων διαμεσολαβητών ως εξέταστρο, στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ το  οποίο κατατίθεται υπέρ Δημοσίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση. Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ