Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών (ΥΑ 98243/17-12-2014, ΦΕΚ 813 / 19-12-2014 τ. ΥΟΔΔ, ΑΔΑ: ΒΘΤ0Ω-2ΡΕ)

Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών (ΥΑ 98243/17-12-2014, ΦΕΚ 813 / 19-12-2014 τ. ΥΟΔΔ, ΑΔΑ: ΒΘΤ0Ω-2ΡΕ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 98243
Συγκρότηση της Επιτροπής Πιστοποίησης
Διαμεσολαβητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (Α΄211).
2. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄211) όπως ισχύει.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 601/10.12.2014 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε για τριετή θητεία, την Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, αποτελούμενη από τους:
1. Λάμπρο ΚΟΤΣΙΡΗ του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ: ΑΚ 031796), Ομότιμο Καθηγητή Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, με αναπληρώτριά του τη Ζωή ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Ευριπίδη (Α.Δ.Τ: ΑΕ 667435), Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.
2. Ελένη ΚΟΛΤΣΑΚΗ του Χρυσαφή (Α.Δ.Τ.: Τ 828989), Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, με αναπληρώτριά της τη Βασιλική ΣΚΟΡΔΑΚΗ του Δημοθένους (Α.Δ.Τ.: Ξ 014490), Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.
3. Στυλιανό ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ του Ιωάννου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 033880), Δικηγόρο Πειραιώς, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο ΜΑΝΤΖΟ του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 091057), Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή.
4. Σπυρίδωνα ΑΝΤΩΝΕΛΟ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 140281), Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΚΑ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: .... 621019), Δικηγόρο Αθηνών, και
5. Καλλιόπη ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 106386), Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αναστασία ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ: ΑΚ 804217), Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.
Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ