Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 24684/29-4-2013 απόφασης, όπως ισχύει, περί συγκροτήσεως της Επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών (ΥΑ 95114/21-11-2014, ΦΕΚ744/2-12-2014 τ.ΥΟΔΔ, ΑΔΑ: ΩΠΞΩΩ-Γ7Ν).

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 24684/29-4-2013 απόφασης, όπως ισχύει, περί συγκροτήσεως της Επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών (ΥΑ 95114/21-11-2014, ΦΕΚ744/2-12-2014 τ.ΥΟΔΔ, ΑΔΑ: ΩΠΞΩΩ-Γ7Ν).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 και 5 περ. δ τουΝ. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικέςυποθέσεις» (Α΄ 211), όπως ισχύει.
2. Την με αριθ. 24684/29.04.2013 απόφασή μας «Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών» (ΥΟΔΔ 219), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό: 64523/20.08.2013 (ΥΟΔΔ 419), 2441/20.01.2014 (ΥΟΔΔ 19), 29370/04.04.2014 (ΥΟΔΔ 181) και 88574/3.11.2014 (ΥΟΔΔ 685) όμοιες αποφάσεις.
3. Το από 9−10−2014 Πρακτικό της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, στο οποίο μεταξύ άλλων ορίζονται οι εξεταστές για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις διαμεσολαβητών της 8ης Νοεμβρίου, σε συνδυασμό με το από 7−11−2014 έγγραφο του Λάμπρου Κοτσίρη, Προέδρου της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών και
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 24684/29.04.2013 απόφασή μας, όπως ισχύει, και ορίζουμε τον Αντώνιο ΑΡΓΥΡΟ του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΖ 086373), ως τακτικό μέλος της Επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών, σε αντικατάσταση του Λάμπρου ΚΟΤΣΙΡΗ του Ευσταθίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 24684/29.04.2013 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ